Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene polieke beschouwingen D66, 2017

Algemene politieke beschouwingen D66, 2017 ( schriftelijk )

De laatste Algemene beschouwingen van een raadsperiode bieden de mogelijkheid om, terug te kijken, om stil te staan bij het nu en om vooruit te blikken naar de toekomst. Wij zullen dat daarom ook doen
Als je het coalitie akkoord ‘Samen aan zet‘ nog eens doorleest, dan is het opmerkelijk hoeveel er, ook in de gemeente Hellendoorn in de afgelopen 3.5 jaar is veranderd.
Deze veranderingen zijn voor een deel het gevolg van het gevoerde beleid, maar voor een groot deel hebben deze veranderingen zich uiteraard aan de invloed van het bestuur en de politiek van onze gemeente onttrokken.

En hoewel de tekst van het coalitie akkoord inmiddels voor een klein deel gedateerd is, valt ook op dat veel van wat deze nieuwe, brede coalitie zich toen heeft voorgenomen inmiddels is gerealiseerd.
Enkele wensen en voornemens zijn niet, of nog niet, helemaal tot stand gekomen.
Terugkijkend, maakte de noodzaak om verder te bezuinigen, nadat dit al jarenlang was gedaan, het ambitieus beginnen met besturen ook wel lastig.
De aangekondigde drie decentralisaties door de Rijksoverheid, inclusief de ingrijpende kortingen op het budget daarvoor, leken meer dan een uitdaging te worden.
De Tunnel moest nog worden geopend, van een Masterplan voor het centrum van Nijverdal, gecombineerd met het afschaffen van betaald parkeren, had nog niemand gehoord. Het Hellendoornse deel van de Noord Zuid verbinding bestond alleen nog in concept op papier, Windmolens hielden ons al helemaal niet uit onze slaap.
En de mogelijke overlast door laag overvliegende passagiersvliegtuigen richting Lelystad al helemaal niet.
Op dit moment kunnen wij volgens D66 constateren dat de financiële positie van de gemeente voorzichtig aan het verbeteren is. Verdergaande bezuinigingen voor 2018 niet meer nodig zijn en zelfs voor een klein deel kunnen worden teruggedraaid. De economische ontwikkelingen in ons land, maar ook het gevoerde voorzichtige financiële beleid hebben daar aan bijgedragen.
Op dit moment weten wij dat de drie decentralisaties inderdaad een megaklus geworden zijn met grote gevolgen voor inwoners, zogverleners, ambtenaren, bestuurders en politici.
D66 is van mening dat Hellendoorn dit, tot nu toe, naar beste weten en met grote inzet, behoorlijk succesvol heeft gedaan. Vanzelfsprekend is niet alles vlekkeloos verlopen en natuurlijk was het wennen en deden de veranderingen door noodzakelijke bezuinigingen en door onzekerheden, soms pijn. Maar de wens om er het beste van te maken en meer dan dat, is wat D66 betreft, behoorlijk goed uitgekomen en binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget, zoals wij terecht met elkaar hebben afgesproken.
De Tunnel is, na enkele maanden uitstel, geopend en heeft gezorgd voor de gehoopte verbetering van het leefklimaat in het centrum van Nijverdal.
In heel goed en creatief overleg met de ondernemers en pandeigenaren, in het centrum van Nijverdal en met de bewoners, is een veelbelovend Masterplan voor het centrum gemaakt, er is weer enthousiasme ontstaan om het centrum nog aantrekkelijker en vitaler te maken en het probleem met betaald parkeren is, met behulp van de ondernemers en pandeigenaren, nu wel opgelost.
De rondweg in Hellendoorn is in goed, soms enigszins haperend, overleg, aangelegd en ingericht. Hierdoor is een deel van het Dorp Hellendoorn nu ontlast van veel doorgaand verkeer. De verkeersdrukte op de Schuilenburgerweg en op de Ninaberlaan lijkt te zijn toegenomen, ook van vrachtverkeer. D66 vindt dit ongewenst.
Het particuliere initiatief voor de plaatsing van drie zeer hoge Windmolens op het Lochter III heeft voor heftige, maar wel respectvol gevoerde, discussies gezorgd. Die hebben niet tot toestemming voor plaatsing geleid. Het College heeft hierna van de Raad de opdracht gekregen, om met een visie en een plan te komen, waarmee de door de raad en de coalitie gestelde klimaatdoelen toch gehaald kunnen worden. Het eerste concept van deze visie is door de raad als kwalitatief onvoldoende naar het College teruggestuurd.
Een nieuw, ambitieuzer en beter concept zal door de raad hopelijk wel kunnen worden omarmd.
Het contact tussen de ondernemers en de gemeente is geïntensiveerd en verbeterd.
Ondernemers voelen zich beter gehoord en geholpen. Dit is voor het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid van groot belang. De ondernemers en de gemeente zijn immers belangrijke partners.
Ook de contacten tussen en met, het onderwijsveld zijn geïntensiveerd en verbeterd hetgeen voor de kwaliteit van onze samenleving heel belangrijk is en zij hebben, onder andere, geleid tot een Integraal onderwijs huisvestingsplan.
De manier waarop in deze raadsperiode het belang van kunst en cultuur wordt gewaardeerd is sterk veranderd Er is nu wel begonnen met het maken van een nieuwe Cultuurnota. Dit gebeurt op een uitdagende , nieuwe manier, waarbij de ontwikkeling en de regie veel meer worden gelegd bij de inwoners
Dit vernieuwende initiatief wordt van harte ondersteund door de Provincie.
Omdat deze methode zo nieuw is, voor alle betrokkenen, duurt het jammer genoeg wel lang voordat het eindresultaat kan worden bewonderd.

 

Vooruitkijkend
D66 is een optimistische partij die vertrouwen heeft in de kracht en de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van mensen en ze daarom veel vrijheid en invloed wil geven. Dit betekent loslaten, minder bestuurlijk bedenken, minder regelen en vaststellen en meer aan de inwoners overlaten. Dat is heel erg wennen voor inwoners, raadsleden, bestuurders en ambtenaren en dat lukt ook niet van de ene op de andere dag en ook niet bij ieder onderwerp, maar wij hebben daar vertrouwen in.
Mede door enkele leerzame en goede ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren.

Mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden blijven wij ondersteunen zodat zij zo veel mogelijk kunnen blijven meedoen aan de samenleving.
D66 vindt dat ook de lokale overheid vooral dienstbaar moet zijn en faciliterend,
Het helpen van inwoners, ondernemers en instellingen, met als doel het vormen en in stand houden van een goedlopende aantrekkelijke samenleving, is wat D66 betreft een kerntaak van de gemeente.
D66 is een partij die over de gemeentegrenzen heenkijkt en zoekt naar samenwerking. Veel onderwerpen zijn immers grensoverschrijdend, zoals economie, werkgelegenheid, milieu, complexe zorg, enzovoort, maar ook om redenen van, kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenbesparing.
Door samen te werken wordt het soms lastiger om als raad je rollen te kunnen vervullen, maar niet samenwerken is volgens D66 geen optie. Lokaal als het kan dus en regionaal als dat beter gaat.
De manier waarop wij met onze aarde omgaan en hoe wij die doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen is voor D66 één van de belangrijkste onderwerpen om beslissingen over te nemen, in de komende jaren. Ook in de gemeente Hellendoorn.

Met deze uitgangspunten voor de toekomst van de gemeente en haar inwoners hebben wij de begroting voor 2018 beoordeeld.
Er zijn veel onderdelen van de begroting waar wij tevreden over zijn.
Er zijn enkele onderwerpen waar wij vragen over hebben.
En bij enkele onderwerpen geven wij onze wensen voor de nabije toekomst aan.
Wij vragen het College om reacties op deze vragen en wensen.
Tevreden zijn wij natuurlijk over het feit dat de begroting, zoals het hoort, sluitend is en dat de financiële perspectieven, heel voorzichtig, als positief zijn te beoordelen.
De meerjarenbegroting laat weliswaar geen sluitende begrotingen zien, maar deze tekorten lijken voor een groot deel in de komende jaren op te lossen.
Positief is het feit dat de post langlopende geldleningen de komende jaren stapje voor stapje kleiner wordt.
Dat er voor de uitvoering van de ‘Duurzame energievisie Hellendoorn ‘ een formatieplaats en werkbudget zijn gereserveerd.
Dat er voor de agenda van Twente voor de komende vijf jaar een bedrag van € 1,3 miljoen is opgenomen.
Dat er wordt gereserveerd voor het doen van investeringen in de bestaande sportaccommodaties.
Dat er wordt ‘gespaard ‘ voor de toekomstige post financieringskosten voor nieuwbouw van Reggesteyn.
Dat de lastenverhoging voor burgers en bedrijven beperkt blijft
Vragen en wensen
( 5 ) D66 wil dat er maximale inspanningen worden verricht om, daar waar mogelijk, het revitaliseringsplan op ’t Lochter uit te voeren. Ook als er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn, bij de ondernemers, voor het in leven roepen van een BIZ.
( 14 ) Afgesproken is om nieuwe investeringen gemiddeld genomen in de komende jaren tot 2030 te limiteren op € 5,3 miljoen Voor 2018 komen wij nu uit op € 6,7 miljoen ( vorig jaar stond hiervoor nog € 5,7 miljoen ).Dit houdt in dat wij in de 12 jaar hierna, 117.000 euro per jaar minder zullen kunnen investeren. Belasten wij zo niet onze opvolgers de komende vier jaar ?
( 15 ) Voor de begroting van 2020 zien wij voor huisvesting een bedrag van € 1.53 milj. staan. Is deze post gebaseerd op boekhoudkundige afschrijving, of zijn deze vervangingsinvesteringen in het Huis voor Cultuur en Bestuur ook echt noodzakelijk?
( 30 ) In de tekst van deze begroting worden laaggeletterdheid, volwasseneneducatie en ‘digibetie ‘ als belangrijke onderwerpen aangehaald.
Voor laaggeletterdheid wordt naar de activiteiten van het taalpunt verwezen
Voor volwassene educatie is geen bedrag meer gereserveerd in deze begroting.
In de Holtink is het akelig stil ‘s avonds. Voor het volgen van veel cursussen, op allerhande gebieden, moeten mensen naar bijvoorbeeld Hengelo reizen, dat gaan ze natuurlijk niet doen.
De ZININ organisatie geeft aan hier graag een rol in te willen spelen.
Ziet het College hierin een meer proactieve rol voor de gemeente weggelegd?
( 34 ) Het voortvarend verder uitwerken en uitvoeren van het Masterplan is bedoeld om het centrum van Nijverdal op te waarderen tot een aantrekkelijk koop en verblijfcentrum.
Winkels en horeca concentreren in het kernwinkelgebied en het terugdringen van winkelleegstand zijn hierbij belangrijke middelen. Terugdringen van de totale winkelruimte in het centrum lijkt daarbij verstandig. Kan de gemeente de eigenaren van deze panden de helpende hand bieden bij het verder ontwikkelen hiervan?
D66 wil dat met de horecaondernemers in het centrum gezocht wordt naar mogelijkheden om de vormgeving en de inrichting van hun terrassen aan te passen om deze voor het publiek aantrekkelijker te kunnen maken

( 35 ) Marketing en acquisitie van bedrijfsterreinen is een vak, een specialiteit.
Heeft de gemeente Hellendoorn, naast de regionaal ingehuurde deskundigheid, deze specialistische vakkennis en vaardigheden ook in voldoende mate zelf in huis ?
( 41 ) D66 gaat ervan uit dat de Noord Zuid verbinding in 2021 volledig wordt aangelegd, na alle investeringen die er in dit traject al zijn gedaan. Wat zouden verkeersmetingen en een nut en noodzaak onderzoek, moeten uitwijzen om het laatste deel niet aan te laten leggen ?
(43) Het kruispunt tussen de N35 en de Baron van Sternbachlaan wordt als onoverzichtelijk en zelfs gevaarlijk ervaren. D66 wil dat hierin verkeerskundige verbeteringen worden aangebracht.
( 50 ) Over sportpark Gagelman lezen wij: ‘Er ligt een opdracht voor de BLOS om de dekking voor het tweede kunstgrasveld voor voetbal te vinden ’. Volgens de Voetbalverenigingen en volgens D66, is de nood echt hoog.
Kan de wethouder meer concreet aangeven wat hiermee wordt bedoeld ?
( 55 ) Over het goed laten aansluiten van huidige en toekomstige woningbehoeften en het aanbod heeft het College zijn ambities uitgesproken
Vele verschillende partijen en belangen spelen hierbij een rol.
D66 wil dat de gemeente hierin bemiddelend en faciliterend een rol speelt en zo nodig meer sturend en dwingend.
( 56 ) Ook over het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval heeft D66 enkele vragen en wensen. Inwoners blijken zich over het algemeen bewust te zijn van het nut en de noodzaak van deze gedifferentieerde inzameling. Zij werken daar ook goed aan mee. Nog betere scheiding zou volgens D66 mogelijk zijn als door de gemeente een handiger en meer praktische App kan worden aangeboden, of ontwikkeld, die beter kan helpen bij het juist scheiden van het huishoudelijke afval. Hierna kan het gebruiken van deze App meer worden aangeprezen. D66 heeft hier uitgewerkte ideeën over. Over het tactisch inzetten van de diverse containers wordt door ons nagedacht.
( 57 ) Voor activiteiten van de ambassadeurs van de duurzaamheid wordt jaarlijks €60.000 betaald. Kan het College met voorrang meer duidelijkheid geven over de invulling van deze activiteiten en over de evaluatie van het effect hiervan ? Volgens D66 schieten toezicht op de plannen en de evaluatie tot nu toe te kort.
( 63 ) Preventie en vroege signalering van de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning en bijvoorbeeld eenzaamheid, vormen een speerpunt van beleid. Hiervoor zijn onder andere VIA teams actief. Kan het College aangeven hoe deze teams functioneren en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen ?

Dank:
Wij danken het College en de ambtenaren die deze begroting hebben samengesteld en wensen de inwoners, de ambtenaren en de leden van het College en de raad en hun opvolgers, succes met het werken ermee.

Bert Mostert,
Fractievoorzitter D66 Hellendoorn

 

Gepubliceerd op 14-11-2017 - Laatst gewijzigd op 18-12-2017